Käesolevad tingimused reguleerivad Drebin OÜ (edaspidi tekstis ostukeskkond PLASTIDIP.EE) poolt pakutavate teenuste kasutamist eraisikust või juriidilisest isikust kasutajate poolt (edaspidi tellija).PLASTIDIP.EE teenust kasutades kinnitab tellija, et on

antud tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv tellija kohustub koheselt lõpetama PLASTIDIP.EE teenuse kasutamise ning käimasolevad tellimused katkestama. Kasutajatingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike tellija tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab tellija vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

PLASTIDIP.EE veebikeskkonnas kuvatud toodete pildid ja tooteinfo või mistahes osa PLASTIDIP.EE veebilehest mistahes viisil kopeerimine või reprodusteerimine on keelatud ilma Drebin OÜ kirjaliku loata. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad PLASTIDIP.EE vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Drebin OÜ on õigustatud PLASTIDIP.EE arengust tulenevalt ning tellimuskeskkonna parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje WWW.PLASTIDIP.EE kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel WWW.PLASTIDIP.EE. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Drebin OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Tooted

Veebikeskkonnas PLASTIDIP.EE kuvatud tootefotod on illustratiivsed. Tellija on kohustatud küsima toote/toodete kohta lisainfot juhul kui toote sobivus on tellija jaoks ebaselge, ebakindel või on muid küsimusi toote kohta, mis võivad mõjutada toote sobivust.

PLASTIDIP.EE on kohustatud vastama toote kohta käivatele küsimustele maksimaalselt 2 tööpäeva jooksul.

Tellimused

Tellimust hakatakse täitma koheselt pärast PLASTIDIP.EE poolt tellijale saadetud arve maksmist. Arve ja arvel olevate toodete hinnad kehtivad 30 päeva pärast arve vormistamist, pärast 30 päeva möödumist arved automaatselt kustutatakse. Arve tasumisega kinnitab tellija, et tellitav toode/tooted ja toodete kogus on tellija poolt üle kontrollitud ning ebaselgete tootesobivuste kohta on küsitud lisainfot PLASTIDIP.EE’lt.

Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest
ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toote/toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Drebin OÜ arvelduskontole. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Drebin OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

Tagastamine

Drebin OÜ tagastab 100% tellimuse maksumusest juhul kui saadate meile tagastamisavalduse 14 päeva jooksul pärast tellimist. Tellitud toode/tooted peab tellija tagasi saatma Drebin OÜ’le 30 päeva jooksul pärast tagastamisavalduse edastamisest. Drebin OÜ teostab tellijale tagasimakse 30 päeva jooksul pärast tagastamisavalduse ja kauba meieni jõudmist.

Tagastatava toote pakend peab olema terve ja puhas (peab olema säilinud toote kaubanduslik välimus). Tagastatav toode peab olema kasutamata. Vigastatud tooteid tagasi ei võeta (v.a. Garantiijuhtumid).

Vastutus

Drebin OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Drebin OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Drebin OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Drebin OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Drebin OÜ ei näinud ette, ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Kõiki PLASTIDIP.EE külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Teie ja Drebin OÜ vahel seoses PLASTIDIP.EE vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Pärnu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.